Банкіде төлем төлеу

Банкіде төлем төлеу
Оплата в банке

Ал қазір төлем төленетін жер туралы әңгімелесеміз.

А сейчас поговорим о месте оплаты.

Бір жағынан, сіз Ұлттық банкіде біздің бірлестіктің аккредитивін ашуға тиіссіз. Екінші жағынан, сіз өз еліңізде біздің банкінің атына шот ашуыңыз керек.

С одной стороны, вы должны в Национальном банке открыть аккредитив нашего объединения. С другой стороны, вам следует в своей стране открыть счет на имя нашего банка.

Банк аралық есеп айырысу арқылы біз өзіміздің қаржы қатынастарымызды реттей алар едік.

Посредством межбанковских расчетов мы смогли бы регулировать наши финансовые отношения.

Сіздің орталық банкіде біздің ... аккредитив бар.

В вашем центральном банке у нас уже есть ... аккредитив.

- қайтарымсыз

- безотзывный

- бөлінбелі

- делимый

- құжаттық

- документарный

- аудармалы

- переводный

- қуатталған

- подтвержденный

Біз қай банкіде төлем төлеуіміз керек?

В каком банке нам следует производить оплату?

Есеп айырысу үшін банкіні атаңызшы.

Назовите, пожалуйства, банк для произведения расчетов.

Ол - Ұлттық банк.

Это - Национальный банк.

Есеп айрысу үшін кімге өтініш жасауға тиіспін?

К кому я должен обратиться для произведения расчетов?

Сіз ... өтініш жасауыңыз керек.

Вам нужно обратиться к ...

- банк директорына

- директору банка

- халықаралық банк операциялары бөлімінің меңгерушісіне

- заведующему отделом международных банковских операций

- банк директорының орынбасарына

- заместителю директора банка.

Бесінші нөмірлі кабинетке барыңыз.

Обратитесь в кабинет номер пять.

Мен сіздің фирманың біздің кәсіпорынға жеткізетін тауарлары үшін төлем төлеушімін.

Я плательщик за товары, поставляемые вашей фирмой нашему предприятию.

Сіз қандай фирманың (елдің) өкілісіз?

Какую фирму (страну) вы представляете?

Мен ... мүддесін білдіремін.

Я представляю интересы ...

- Павлодар алюминий зауытының

- Павлодарского алюминиевого завода

- Шымкент химия зауытының

- Шымкентского химического завода.

Сауда келісіміне өкілеттігіңіз бен құжаттарыңызды көрсетіңізші.

Предъявите, пожалуйста, ваши полномочия и документы на торговые сделки.

Мінекейіңіз.

Вот, пожалуйста.

Біз сіздің банкінің көрсететін қызметтерін пайдаланғымыз келеді.

Мы хотели бы воспользоваться услугами вашего банка.

Мен мұнда бірінші рет келуім, сізде шот ашқым келеді.

Я здесь впервые и хотел бы открыть у вас счет.

Сіздің банкіде біздің шотымыз бар.

У нас уже есть счет в вашем банке.

Сіздің есеп айырысу шотыңыз қандай?

Каков ваш расчетный счет?

Біздің есеп айырысу шотымыздың нөмірі ...

Номер нашего расчетного счета ...

Әуелі төлем төлеу жөніндегі ресімдеулерді сақтаудың кейбір мәселелерін анықтап алғым келеді.

Вначале мне хотелось бы выяснить некоторые вопросы соблюдения формальностей по оплате.

Сіздің қолыңызда қандай сома барына қараймыз.

Посмотрим, какой суммой вы располагаете.

Бұл сома біздің фирмамен есеп айырысу үшін толық жеткілікті.

Этой суммы вполне достаточно для расчетов с нашими фирмами.

Сіздің қаражатыңыз есеп айырысуға жетпейді.

Ваших средств не хватает для расчетов.

Бірлестігіңізге жедел ақша аудару қажеттігін хабарлаңыз.

Сообщите вашему объединению о необходимости срочного перевода средств.

Мен біздің ғ ... шоттан фирманың ... шотына біраз ақша аударғым келеді.

Мне хотелось бы перевести некоторую сумму с нашего счета № ... на счет фирмы ...

Сіздің аударым төленді.

Ваш перевод оплачен.

Мен ұсынылатын құжаттар бойынша алғытөлем төлегім келеді.

Я хотел бы внести аванс в соответствии с представляемыми документами.

Алғытөлем алдағы жеткізілімдерді төлеуге арналған, сонымен бірге өткендегі есеп айырысу бойынша берешегімізді өтейді.

Аванс предназначен для оплаты предстоящих поставок и в то же время покрывает нашу задолженность по предыдущим расчетам.

Мынау шотты дебеттеңізші.

Дебетуйте, пожалуйста, этот счет.

Шот дер кезінде дебеттеледі.

Ваш счет будет своевременно дебетован.

Мен сізден біздің шоттардың толық есептелуін сұрадым.

Я просил вас произвести полный расчет наших счетов.

Өкінішке қарай, біз сіздің барлық қаражатыңызды валютаның ағымдағы бағамына сәйкес қайта есептей алмадық.

К сожалению, мы не смогли произвести перерасчета всех ваших денежных средств согласно текущему курсу валют.

Біз сіздің өтінішіңізді орындаймыз және мұны сізге хабарлаймыз.

Мы выполним вашу просьбу и известим вас об этом.

Иә, біз ... жүргіздік.

Да, мы произвели ...

- машиналық есептесуді

- машинный расчет

- түпкілікті есептесуді

- окончательный расчет

- салыстырмалы есептесуді

- сравнительный расчет.


Казахско-русский экономический словарь.

Нужна помощь с курсовой?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»